♫Iᴛ's ᴛᴏᴏ ʟᴀᴛᴇ ᴛᴏ sᴛᴀʀᴛ ᴏᴠᴇʀ♪

09:30:00                                                                     (◕ᴥ◕)

❥ Hᴀɪʀ: =DᴇLᴀ*= - Lᴀɴᴀ

❥ Sᴡᴇᴀᴛᴇʀ:  Mᴀɪᴛʀᴇʏᴀ - Aᴛʜᴇɴᴀ Sᴡᴇᴀᴛᴇʀ * Cʀᴇᴍᴇ

❥ Lᴇɢɢɪɴɢs: :FANATIK: Lᴇᴀᴛʜᴇʀ ʟᴇɢɢɪɴɢs

❥ Sʜᴏᴇs:.:EC:. ABL Aʀᴍʏ Bᴏᴏᴛs

 Sʜɪʀᴛ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ᴡᴀɪsᴛ:*COCO*_SʜɪʀᴛAʀᴏᴜɴᴅWᴀɪsᴛ

❥ Nᴇᴄᴋʟᴀᴄᴇ:*MM* Cɪʀᴄʟᴇ Cʜᴀʀᴍ Nᴇᴄᴋʟᴀᴄᴇ

 Hᴀɴᴅs:Sʟɪɴᴋ -  Hᴀɴᴅs Fᴇᴍᴀʟᴇ - Cᴀsᴜᴀʟ

❥ Nᴀɪʟs: ᴀʟᴀsᴋᴀᴍᴇᴛʀᴏ<3 - Mɪᴅɴɪɢʜᴛ ʙʟᴀᴄᴋ ɴᴀɪʟᴘᴏʟɪsʜ
You Might Also Like

0 comments